Neon Nucleus 22Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  22Ne     10     12     0     Stable  

Neon Nucleus 22Ne Layered View

22Ne

 

22Ne

Neon Nucleus 22Ne Front View

22Ne

Neon Nucleus 22Ne Back View

22Ne

Neon Nucleus 22Ne Left View

22Ne

Neon Nucleus 22Ne Right View