Neon Nucleus 24Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  24Ne     10     14     0      

Neon Nucleus 24Ne Layered View

24Ne

 

24Ne

Neon Nucleus 24Ne Front View

24Ne

Neon Nucleus 24Ne Back View

24Ne

Neon Nucleus 24Ne Left View

24Ne

Neon Nucleus 24Ne Right View