Neon Nucleus 25Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  25Ne     10     15     3/2      

Neon Nucleus 25Ne Layered View

25Ne

 

25Ne

Neon Nucleus 25Ne Front View

25Ne

Neon Nucleus 25Ne Back View

25Ne

Neon Nucleus 25Ne Left View

25Ne

Neon Nucleus 25Ne Right View