Neon Nucleus 28Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  28Ne     10     18     0      

Neon Nucleus 28Ne Layered View

28Ne

 

28Ne

Neon Nucleus 28Ne Front View

28Ne

Neon Nucleus 28Ne Back View

28Ne

Neon Nucleus 28Ne Left View

28Ne

Neon Nucleus 28Ne Right View