Neon Nucleus 29Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  29Ne     10     19     3/2      

Neon Nucleus 29Ne Layered View

29Ne

 

29Ne

Neon Nucleus 29Ne Front View

29Ne

Neon Nucleus 29Ne Back View

29Ne

Neon Nucleus 29Ne Left View

29Ne

Neon Nucleus 29Ne Right View