Neon Nucleus 30Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  30Ne     10     20     0      

Neon Nucleus 30Ne Layered View

30Ne

 

30Ne

Neon Nucleus 30Ne Front View

30Ne

Neon Nucleus 30Ne Back View

30Ne

Neon Nucleus 30Ne Left View

30Ne

Neon Nucleus 30Ne Right View