Neon Nucleus 31Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  31Ne     10     21     -7/2      

Neon Nucleus 31Ne Layered View

31Ne

 

31Ne

Neon Nucleus 31Ne Front View

31Ne

Neon Nucleus 31Ne Back View

31Ne

Neon Nucleus 31Ne Left View

31Ne

Neon Nucleus 31Ne Right View