Neon Nucleus 33Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  33Ne     10     23     -7/2      

Neon Nucleus 33Ne Layered View

33Ne

 

33Ne

Neon Nucleus 33Ne Front View

33Ne

Neon Nucleus 33Ne Back View

33Ne

Neon Nucleus 33Ne Left View

33Ne

Neon Nucleus 33Ne Right View