Neon Nucleus 17Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  17Ne     10     7     -1/2      

Neon Nucleus 17Ne Layered View

17Ne

 

17Ne

Neon Nucleus 17Ne Front View

17Ne

Neon Nucleus 17Ne Back View

17Ne

Neon Nucleus 17Ne Left View

17Ne

Neon Nucleus 17Ne Right View