Neon Nucleus 18Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  18Ne     10     8     0      

Neon Nucleus 18Ne Layered View

18Ne

 

18Ne

Neon Nucleus 18Ne Front View

18Ne

Neon Nucleus 18Ne Back View

18Ne

Neon Nucleus 18Ne Left View

18Ne

Neon Nucleus 18Ne Right View