Silicon Nucleus 24Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  24Si     14     10     0      

Silicon Nucleus 24Si Layered View

24Si

 

24Si

Silicon Nucleus 24Si Front View

24Si

Silicon Nucleus 24Si Back View

24Si

Silicon Nucleus 24Si Left View

24Si

Silicon Nucleus 24Si Right View