Silicon Nucleus 25Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  25Si     14     11     5/2      

Silicon Nucleus 25Si Layered View

25Si

 

25Si

Silicon Nucleus 25Si Front View

25Si

Silicon Nucleus 25Si Back View

25Si

Silicon Nucleus 25Si Left View

25Si

Silicon Nucleus 25Si Right View