Silicon Nucleus 30Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  30Si     14     16     0     Stable  

Silicon Nucleus 30Si Layered View

30Si

 

30Si

Silicon Nucleus 30Si Front View

30Si

Silicon Nucleus 30Si Back View

30Si

Silicon Nucleus 30Si Left View

30Si

Silicon Nucleus 30Si Right View