Silicon Nucleus 36Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  36Si     14     22     0      

Silicon Nucleus 36Si Layered View

36Si

 

36Si

Silicon Nucleus 36Si Front View

36Si

Silicon Nucleus 36Si Back View

36Si

Silicon Nucleus 36Si Left View

36Si

Silicon Nucleus 36Si Right View