Silicon Nucleus 38Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  38Si     14     24     0      

Silicon Nucleus 38Si Layered View

38Si

 

38Si

Silicon Nucleus 38Si Front View

38Si

Silicon Nucleus 38Si Back View

38Si

Silicon Nucleus 38Si Left View

38Si

Silicon Nucleus 38Si Right View