Silicon Nucleus 41Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  41Si     14     27     -7/2      

Silicon Nucleus 41Si Layered View

41Si

 

41Si

Silicon Nucleus 41Si Front View

41Si

Silicon Nucleus 41Si Back View

41Si

Silicon Nucleus 41Si Left View

41Si

Silicon Nucleus 41Si Right View