Silicon Nucleus 44Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  44Si     14     30     0      

Silicon Nucleus 44Si Layered View

44Si

 

44Si

Silicon Nucleus 44Si Front View

44Si

Silicon Nucleus 44Si Back View

44Si

Silicon Nucleus 44Si Left View

44Si

Silicon Nucleus 44Si Right View