Silicon Nucleus 22Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  22Si     14     8     0      

Silicon Nucleus 22Si Layered View

22Si

 

22Si

Silicon Nucleus 22Si Front View

22Si

Silicon Nucleus 22Si Back View

22Si

Silicon Nucleus 22Si Left View

22Si

Silicon Nucleus 22Si Right View