Silicon Nucleus 23Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  23Si     14     9     3/2      

Silicon Nucleus 23Si Layered View

23Si

 

23Si

Silicon Nucleus 23Si Front View

23Si

Silicon Nucleus 23Si Back View

23Si

Silicon Nucleus 23Si Left View

23Si

Silicon Nucleus 23Si Right View