Titanium Nucleus 40Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  40Ti     22     18     0      

Titanium Nucleus 40Ti Layered View

40Ti

 

40Ti

Titanium Nucleus 40Ti Front View

40Ti

Titanium Nucleus 40Ti Back View

40Ti

Titanium Nucleus 40Ti Left View

40Ti

Titanium Nucleus 40Ti Right View