Titanium Nucleus 44Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  44Ti     22     22     0      

Titanium Nucleus 44Ti Layered View

44Ti

 

44Ti

Titanium Nucleus 44Ti Front View

44Ti

Titanium Nucleus 44Ti Back View

44Ti

Titanium Nucleus 44Ti Left View

44Ti

Titanium Nucleus 44Ti Right View