Titanium Nucleus 46Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  46Ti     22     24     0     Stable  

Titanium Nucleus 46Ti Layered View

46Ti

 

46Ti

Titanium Nucleus 46Ti Front View

46Ti

Titanium Nucleus 46Ti Back View

46Ti

Titanium Nucleus 46Ti Left View

46Ti

Titanium Nucleus 46Ti Right View