Titanium Nucleus 50Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  50Ti     22     28     0     Stable  

Titanium Nucleus 50Ti Layered View

50Ti

 

50Ti

Titanium Nucleus 50Ti Front View

50Ti

Titanium Nucleus 50Ti Back View

50Ti

Titanium Nucleus 50Ti Left View

50Ti

Titanium Nucleus 50Ti Right View