Titanium Nucleus 52Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  52Ti     22     30     0      

Titanium Nucleus 52Ti Layered View

52Ti

 

52Ti

Titanium Nucleus 52Ti Front View

52Ti

Titanium Nucleus 52Ti Back View

52Ti

Titanium Nucleus 52Ti Left View

52Ti

Titanium Nucleus 52Ti Right View