Titanium Nucleus 55Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  55Ti     22     33     -3/2      

Titanium Nucleus 55Ti Layered View

55Ti

 

55Ti

Titanium Nucleus 55Ti Front View

55Ti

Titanium Nucleus 55Ti Back View

55Ti

Titanium Nucleus 55Ti Left View

55Ti

Titanium Nucleus 55Ti Right View