Titanium Nucleus 57Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  57Ti     22     35     -5/2      

Titanium Nucleus 57Ti Layered View

57Ti

 

57Ti

Titanium Nucleus 57Ti Front View

57Ti

Titanium Nucleus 57Ti Back View

57Ti

Titanium Nucleus 57Ti Left View

57Ti

Titanium Nucleus 57Ti Right View