Titanium Nucleus 58Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  58Ti     22     36     0      

Titanium Nucleus 58Ti Layered View

58Ti

 

58Ti

Titanium Nucleus 58Ti Front View

58Ti

Titanium Nucleus 58Ti Back View

58Ti

Titanium Nucleus 58Ti Left View

58Ti

Titanium Nucleus 58Ti Right View