Titanium Nucleus 59Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  59Ti     22     37     -5/2      

Titanium Nucleus 59Ti Layered View

59Ti

 

59Ti

Titanium Nucleus 59Ti Front View

59Ti

Titanium Nucleus 59Ti Back View

59Ti

Titanium Nucleus 59Ti Left View

59Ti

Titanium Nucleus 59Ti Right View