Titanium Nucleus 61Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  61Ti     22     39     -1/2      

Titanium Nucleus 61Ti Layered View

61Ti

 

61Ti

Titanium Nucleus 61Ti Front View

61Ti

Titanium Nucleus 61Ti Back View

61Ti

Titanium Nucleus 61Ti Left View

61Ti

Titanium Nucleus 61Ti Right View