Titanium Nucleus 62Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  62Ti     22     40     0      

Titanium Nucleus 62Ti Layered View

62Ti

 

62Ti

Titanium Nucleus 62Ti Front View

62Ti

Titanium Nucleus 62Ti Back View

62Ti

Titanium Nucleus 62Ti Left View

62Ti

Titanium Nucleus 62Ti Right View