Titanium Nucleus 63Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  63Ti     22     41     -1/2      

Titanium Nucleus 63Ti Layered View

63Ti

 

63Ti

Titanium Nucleus 63Ti Front View

63Ti

Titanium Nucleus 63Ti Back View

63Ti

Titanium Nucleus 63Ti Left View

63Ti

Titanium Nucleus 63Ti Right View