Copper Nucleus 68Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  68Cu     29     39     1      

Copper Nucleus 68Cu Layered View

68Cu

 

68Cu

Copper Nucleus 68Cu Front View

68Cu

Copper Nucleus 68Cu Back View

68Cu

Copper Nucleus 68Cu Left View

68Cu

Copper Nucleus 68Cu Right View