Copper Nucleus 74Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  74Cu     29     45     -1      

Copper Nucleus 74Cu Layered View

74Cu

 

74Cu

Copper Nucleus 74Cu Front View

74Cu

Copper Nucleus 74Cu Back View

74Cu

Copper Nucleus 74Cu Left View

74Cu

Copper Nucleus 74Cu Right View