Copper Nucleus 80Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  80Cu     29     51     0      

Copper Nucleus 80Cu Layered View

80Cu

 

80Cu

Copper Nucleus 80Cu Front View

80Cu

Copper Nucleus 80Cu Back View

80Cu

Copper Nucleus 80Cu Left View

80Cu

Copper Nucleus 80Cu Right View