Praseodymium Nucleus 130mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130mPr     59     71     2      

Praseodymium Nucleus 130mPr Layered View

130mPr

 

130mPr

Praseodymium Nucleus 130mPr Front View

130mPr

Praseodymium Nucleus 130mPr Back View

130mPr

Praseodymium Nucleus 130mPr Left View

130mPr

Praseodymium Nucleus 130mPr Right View