Praseodymium Nucleus 131mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131mPr     59     72     -11/2      

Praseodymium Nucleus 131mPr Layered View

131mPr

 

131mPr

Praseodymium Nucleus 131mPr Front View

131mPr

Praseodymium Nucleus 131mPr Back View

131mPr

Praseodymium Nucleus 131mPr Left View

131mPr

Praseodymium Nucleus 131mPr Right View