Praseodymium Nucleus 133mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133mPr     59     74     -11/2      

Praseodymium Nucleus 133mPr Layered View

133mPr

 

133mPr

Praseodymium Nucleus 133mPr Front View

133mPr

Praseodymium Nucleus 133mPr Back View

133mPr

Praseodymium Nucleus 133mPr Left View

133mPr

Praseodymium Nucleus 133mPr Right View