Praseodymium Nucleus 140m2Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140m2Pr     59     81     -8      

Praseodymium Nucleus 140m2Pr Layered View

140m2Pr

 

140m2Pr

Praseodymium Nucleus 140m2Pr Front View

140m2Pr

Praseodymium Nucleus 140m2Pr Back View

140m2Pr

Praseodymium Nucleus 140m2Pr Left View

140m2Pr

Praseodymium Nucleus 140m2Pr Right View