Praseodymium Nucleus 146Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  146Pr     59     87     -2      

Praseodymium Nucleus 146Pr Layered View

146Pr

 

146Pr

Praseodymium Nucleus 146Pr Front View

146Pr

Praseodymium Nucleus 146Pr Back View

146Pr

Praseodymium Nucleus 146Pr Left View

146Pr

Praseodymium Nucleus 146Pr Right View