Praseodymium Nucleus 148mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148mPr     59     89     -4      

Praseodymium Nucleus 148mPr Layered View

148mPr

 

148mPr

Praseodymium Nucleus 148mPr Front View

148mPr

Praseodymium Nucleus 148mPr Back View

148mPr

Praseodymium Nucleus 148mPr Left View

148mPr

Praseodymium Nucleus 148mPr Right View