Terbium Nucleus 167Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  167Tb     65     102     3/2      

Terbium Nucleus 167Tb Layered View

167Tb

 

167Tb

Terbium Nucleus 167Tb Front View

167Tb

Terbium Nucleus 167Tb Back View

167Tb

Terbium Nucleus 167Tb Left View

167Tb

Terbium Nucleus 167Tb Right View