Terbium Nucleus 168Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  168Tb     65     103     -4      

Terbium Nucleus 168Tb Layered View

168Tb

 

168Tb

Terbium Nucleus 168Tb Front View

168Tb

Terbium Nucleus 168Tb Back View

168Tb

Terbium Nucleus 168Tb Left View

168Tb

Terbium Nucleus 168Tb Right View