Terbium Nucleus 170Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  170Tb     65     105     0      

Terbium Nucleus 170Tb Layered View

170Tb

 

170Tb

Terbium Nucleus 170Tb Front View

170Tb

Terbium Nucleus 170Tb Back View

170Tb

Terbium Nucleus 170Tb Left View

170Tb

Terbium Nucleus 170Tb Right View