Terbium Nucleus 171Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171Tb     65     106     3/2      

Terbium Nucleus 171Tb Layered View

171Tb

 

171Tb

Terbium Nucleus 171Tb Front View

171Tb

Terbium Nucleus 171Tb Back View

171Tb

Terbium Nucleus 171Tb Left View

171Tb

Terbium Nucleus 171Tb Right View