Terbium Nucleus 144Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  144Tb     65     79     1      

Terbium Nucleus 144Tb Layered View

144Tb

 

144Tb

Terbium Nucleus 144Tb Front View

144Tb

Terbium Nucleus 144Tb Back View

144Tb

Terbium Nucleus 144Tb Left View

144Tb

Terbium Nucleus 144Tb Right View