Terbium Nucleus 146Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  146Tb     65     81     1      

Terbium Nucleus 146Tb Layered View

146Tb

 

146Tb

Terbium Nucleus 146Tb Front View

146Tb

Terbium Nucleus 146Tb Back View

146Tb

Terbium Nucleus 146Tb Left View

146Tb

Terbium Nucleus 146Tb Right View