Terbium Nucleus 147Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  147Tb     65     82     1/2      

Terbium Nucleus 147Tb Layered View

147Tb

 

147Tb

Terbium Nucleus 147Tb Front View

147Tb

Terbium Nucleus 147Tb Back View

147Tb

Terbium Nucleus 147Tb Left View

147Tb

Terbium Nucleus 147Tb Right View