Terbium Nucleus 149Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  149Tb     65     84     1/2      

Terbium Nucleus 149Tb Layered View

149Tb

 

149Tb

Terbium Nucleus 149Tb Front View

149Tb

Terbium Nucleus 149Tb Back View

149Tb

Terbium Nucleus 149Tb Left View

149Tb

Terbium Nucleus 149Tb Right View