Terbium Nucleus 150Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  150Tb     65     85     -2      

Terbium Nucleus 150Tb Layered View

150Tb

 

150Tb

Terbium Nucleus 150Tb Front View

150Tb

Terbium Nucleus 150Tb Back View

150Tb

Terbium Nucleus 150Tb Left View

150Tb

Terbium Nucleus 150Tb Right View