Terbium Nucleus 152Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  152Tb     65     87     -2      

Terbium Nucleus 152Tb Layered View

152Tb

 

152Tb

Terbium Nucleus 152Tb Front View

152Tb

Terbium Nucleus 152Tb Back View

152Tb

Terbium Nucleus 152Tb Left View

152Tb

Terbium Nucleus 152Tb Right View